Pasta: db941b568703ece2010a3e8ec9fcd1d54af7a8b3 (2017-11-28)

Język: Text
Adres: p43.pl/p,db941b568703ece2010a3e8ec9fcd1d54af7a8b3
Ilość linii: 156
Rozmiar: 2.87 kB
Wyświetleń: 218
Ostatnio użyto: 2018-10-21 09:28:12
#include <iostream> #include <fstream> using namespace std; class blad { int a; string s; public: blad(): a(0), s("...") {} blad(const int &b, const string &w): a(b), s(w) {} friend ostream & operator << (ostream& out, const blad & r); }; ostream & operator << (ostream& out, const blad & r) { return out << "LINIA " << r.a << ": " << r.s << endl; } class polygon; class punkt { double x,y; public: punkt(): x(0) , y(0) {} punkt(const double & a, const double &b): x(a), y(b) {} friend class polygon; //friend << //firend >> }; class polygon { unsigned roz; punkt * tp; // tablica punktow unsigned * tk; // tablica kolejnosci public: polygon(): roz(0), tp(0), tk(0) {}; polygon(const polygon &r); // konstruktor kopiujacy polygon & operator = (const polygon &r); // operator przypisania ~polygon() { delete tk; delete tp; } void wczytaj (ifstream &) throw (blad); }; void polygon:: wczytaj (ifstream & plik) throw(blad) { // zdefiniowac dwiie dodatkowe zmiennie int line(1); string txt; plik >> txt; if(txt != "[POLYGON]") throw blad(line, " [POLYGON] ERROR "); line++; getline(plik,txt); // zeby przejsc wiersz nizej getline(plik,txt); if(txt != "[NUMBER OF NODES]") throw blad(line, " [NUMBER OF NODES] ERROR " ); line++; plik >> roz; if (!plik) throw blad(line, "ROZMIAR ERROR"); line++; getline(plik,txt); // zeby przejsc wiersz nizej getline(plik,txt); if(txt != "[NODES]") throw blad(line, " [NODES] ERROR"); tp = new punkt[roz]; for (unsigned i=0; i<roz; i++) { unsigned nr; line++; plik >> nr; if (nr>roz || nr<=0) throw blad(line, "NR WEZLA POZA TABLICA ERROR"); plik >> tp[nr-1].x; plik >> tp[nr-1].y; if (!plik) throw blad(line, "WEZEL ERROR"); } line++; plik >> txt; if(txt != "[POLYGON]") throw blad(line, " [POLYGON] ERROR "); tk = new unsigned [roz]; line++; for (unsigned i=0; i<roz; i++) { plik >> tk[i]; if (tk[i]>roz || tk[i]<=0) throw blad(line," NR WEZLA POZA TABLICA ERROR"); tk[i]--; if (!plik) throw blad(line, "TABLICA KOLEJNOSCI ERROR"); } } int main(int argc, char * argv[]) try { if (argc!=2) throw string("Zla liczba parametrow"); if (string(argv[1]) != "wej.txt") throw string ("Niewlasciwa nazwa pliku"); ifstream plik(argv[1]); if (!plik) throw string ("blad otwarcia pliku"); try { polygon ob1; ob1.wczytaj(plik); //cout << ob1; } catch (const blad & e) {cout << e;} plik.close(); return 0; } catch(const string & e) {cout << e << endl;} catch(...){cout << " wyjatki nieznanego typu";}